Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Confiserie Jonas
Algemene voorwaarden
Confiserie Jonas – Jonas Hoekman
Robert De Preesterstraat 109
9700 Oudenaarde
België
Het BTW-nummer is BE 0824.959.462
Hierna Confiserie Jonas

 1. Herroepingsrecht: De consument heeft het recht aan Confiserie Jonas mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling
  van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het goed. Gezien de aard van
  de producten mag de verpakking niet geopend zijn. Zodra de verpakking geopend is, kunnen de producten niet worden
  teruggestuurd. Indien de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen
  naar Confiserie Jonas, Robert De Preesterstraat 109, 9700 Oudenaarde, België. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn
  worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
  Het modelformulier om uw aankoop te herroepen wordt u op eenvoudig verzoek toegestuurd.
 2. De klant dient zelf te bekijken en onderzoeken of de producten die deze afneemt geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
 3. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen ConfiserieJonas.be en haar klanten beheerst door
  huidige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met
  zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.
 4. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant krijgt,
  zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 5. Producten worden enkel geleverd in België en Nederland . De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren na
  ontvangst van de betaling. Wij streven ernaar de goederen binnen de 14 werkdagen te versturen . Eventuele vertragingen in de
  leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van
  de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
  Levering is steeds op kosten en voor zover de wetgeving dit toelaat op risico van de klant, een verzekerde verzending behoort tot de mogelijkheden.
 6. Als garantie zal Confiserie Jonas zich beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de
  betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Confiserie Jonas zal nooit aansprakelijk
  kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie,
  o.a. in geval van laattijdig geleverde goederen door onderleveranciers aan Confiserie Jonas of door een faillissement van de leverancier.
  Confiserie Jonas is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.
 7. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden
  niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
 8. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).
 9. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene
  voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde
  rechtbanken: bij consumenten zijn dit steeds de rechtbanken van de woonplaats van de consument of de rechtbanken van de plaats
  waar de overeenkomst werd afgesloten of uitgevoerd, bij bedrijven zijn dit de rechtbanken van Oudenaarde.
 10. Betalingstermijn
  Tenzij schriftelijk contractueel overeengekomen en vermeld op de offerte, zijn alle bestellingen en/of aankopen te betalen bij
  bestelling of aankoop. Hetzij online, hetzij via bankoverschrijving, via een bankapp of cash.
  Bij ontijdige betaling zijn de wettelijke interesten van toepassing.

Oh hi there 👋 It’s nice to meet you.

Schrijf je nu in om op de hoogte te blijven van nieuwigheden en promoties

We sturen geen spam! Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Oh hi there 👋 It’s nice to meet you.

Schrijf je nu in om op de hoogte te blijven van nieuwigheden en promoties

We sturen geen spam! Lees onze privacy policy voor meer informatie.