Privacy Policy

Privacy Policy
Confiserie Jonas
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw
persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april
2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.
Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van www.confiseriejonas.com wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer
alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.
Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke
toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte
te blijven van deze eventuele aanpassingen.
Goedkeuring
Door gebruik te maken van onze website, producten en diensten, aangeboden door onszelf of door onze Partners (…), aanvaardt u
dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven
doeleinden.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze
persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het
voeren van correspondentie met u, het registreren van de betaling en het doorgeven van de gegevens aan partners die instaan voor
het logistieke proces om uw bestelling te ontvangen. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten
te kunnen leveren.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantentevredenheid en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in
het bijzonder uw vraag naar onze producten en diensten en om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de
diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht
voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten,
eventueel door beroep te doen op onderaannemers.
Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg informatie en andere commerciële informatie over nieuwe
diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kunt u op elk moment klikken op uitschrijven onderaan de mailing.
Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.
Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Confiserie Jonas

De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de
mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Confiserie Jonas heeft afgesloten.
We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben
verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze
contacten met u beter op u afstemmen.
Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse
technieken, waaronder cookies.
Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
 • U inschrijving op onze nieuwsbrief of omdat u contact met ons opneemt
  Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen
  verder gebruik maken van onze diensten.
  Delen van de gegevens
  Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product
  te leveren.
 • Privacy Policy
  Confiserie Jonas
  Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere
  entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het
  verminderen van het kredietrisico.
  Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens
  worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie, tenzij deze dezelfde mate van beveiliging kunnen
  garanderen.
  Confiserie Jonas behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om
  de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de
  verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is
  om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
  Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan
  leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.
  U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.
  Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
  Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en
  verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen
  de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
  U kunt uw rechten uitoefenen:
  Ofwel door een e-mail te versturen aan jonas@confiseriejonas.be Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te
  raadplegen
  U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te
  klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.
  Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven
  e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u
  zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.
  Termijn van bewaring van uw gegevens
  Confiserie Jonas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
  grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.
  Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen
  om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.
  Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
  Uw gegevens worden verwerkt door Confiserie Jonas en zijn leveranciers U kan ons contacteren op volgend e-mailadres:
  jonas@confiseriejonas.be De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: Meerdere
  serviceproviders zoals het hostingsbedrijf en de e-mail hosting om een voorbeeld te noemen.
  Cookies
  Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden
  vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website
  kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de
  dialoog.
  Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen
  aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde
  diensten van de websites in de weg staan.
  Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan
  geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.
  Links naar andere websites
  Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen
  aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke
  levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het
  privacybeleid van de betrokken website door.
  Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot

Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres jonas@confiseriejonas.be

Who we are

Our website address is: https://www.confiseriejonas.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Oh hi there 👋 It’s nice to meet you.

Schrijf je nu in om op de hoogte te blijven van nieuwigheden en promoties

We sturen geen spam! Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Oh hi there 👋 It’s nice to meet you.

Schrijf je nu in om op de hoogte te blijven van nieuwigheden en promoties

We sturen geen spam! Lees onze privacy policy voor meer informatie.